X
egov

Вы здесь

Уважаемый Бахытжан Абдирович!

Уважаемые коллеги!

Во исполнение поручения, данного на Совете Безопасности 30 мая 2018 года, разработана Дорожная карта по обеспечению занятости и социализации молодежи.

Совместно с Министерством общественного развития проведена работа по классификации молодежи по уровню образования, социальному статусу, опыту работы, по уровню доходов и типу места проживания (город/село).

Уважаемый Бахытжан Абдирович!

В рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» совместно с местными исполнительными органами Министерством проводится активная работа по обучению населения и сотрудников социально-трудовой сферы как базовым цифровым навыкам, так и навыкам продвинутых пользователей в IT сфере.

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы нацелена на повышение качества и потенциала трудовых ресурсов через получение востребованных на рынке труда профессиональных навыков и квалификаций, развитие массового предпринимательства, эффективной модели трудового посредничества.

В 2018 году на реализацию Программы выделено 110,6 млрд. тенге, что позволит охватить мерами содействия занятости 571 тысячи граждан.

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Одним из важных направлений технологической модернизации экономики Казахстана является цифровизация социально-трудовой сферы.

Основной целью цифровизации социально-трудовой сферы является упрощение административных процедур, обеспечение максимальной прозрачности и доступности получения гражданами социальной помощи и поддержки, а также оптимизация процессов принятия решений через развитие системы интеллектуального анализа и прогнозирования на основе больших данных.

Құрметті Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі KIOSH-2018 халықаралық конференция мен көрмесінің қонақтары және қатысушылары қош келдіңіздер!

Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі халықаралық конференция мен Көрме жыл сайын 28 сәуірде атап өтілетін Дүниежүзілік еңбекті қорғау күніне орайластырылған.

Осы шараның мақсаты өндірістегі жазатайым оқиғаларды азайту үшін  мемлекеттік органдардың, бизнестің және жұмыскерлердің күш-жігерін біріктіру болып табылады.

Уважаемый Нурлан Зайруллаевич!

Уважаемые депутаты!

Проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и миграции населения» разработан во исполнение поручений Главы государства по реформированию центров занятости населения, созданию единой онлайн-платформы.

Құрметті Депутаттар!

Құрметті Әріптестер!

Мемлекет басшысы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері»  атты 2018 (екі мың он сегіз) жылғы 10 (оныншы) қаңтардағы Жолдауында адам капиталын дамытуда сапалы жұмыспен қамту және әділ әлеуметтік қамсыздандыру   жүйесін қамтамасыз ету ерекше орын алады деп атап өтті. 

 Әлеуметтік-еңбек саласы соңғы жылдарда өткізілген реформалардың арқасында қарқын ала бастады.

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Уважаемые коллеги!

Реализация Плана работы Правительства с учетом поручений Главы государства на 2018 год, данных на расширенном заседании Правительства, работа Министерства труда и социальной защиты населения будет направлена на следующее:

Основной приоритет будет сделан на реализацию поручения Главы государства по формализации самозанятого населения.

 Құрметті Бақытжан Әбдірұлы!

Құрметті әріптестер!

Еңбек Кодексіне сәйкес мемлекет еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптардың бекітілуін және сақталуын қамтамасыз етеді, ал жұмыс берушілер және жұмыскерлер оның сақталуын қамтамасыз етеді.

Бұл ретте, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарының сақталуын бақылау қауіпті өндіріс объектілерін қоса алғанда, барлық кәсіпорындарға қатысты жүргізіледі.

Құрметті жиналысқа қатысушылар!

Елбасының 2016 жылғы 9 қыркүйекте Үкіметтің кеңейтілген отырысында жаппай кәсіпкерлікке ынталандыру және жұмыспен қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмасын жүзеге асыру мақсатында жыл соңында 2017 – 2021 жылдарға арналған Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы қабылданды.

Слайд 1

Страницы

Достижения за годы независимости РК
Проект «ӨРЛЕУ»
Республиканский конкурс «Еңбек жолы»
Концепция дальнейшей модернизации системы социального обслуживания
Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест
Новый национальный классификатор занятий