check

You are here

"Әлеуметтік келісімшартнысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің бұйрық жобасы

      Әлеуметтік келісімшарт

      нысандарын бекіту туралы

 

 

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 18 шілдедегі № 815 қаулысымен бекітілген Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді  шараларына қатысушы адамдарды оқытуды  ұйымдастыру және қаржыландыру,  олардың жұмысқа орналасуына жәрдемдесу мен мемлекеттік қолдау  шараларын көрсету  қағидаларының  24,44-тармақтарына,   Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 18 шілдедегі № 816 қаулысымен бекітілген Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді  шараларына қатысушы адамдардың кәсіпкерлігін дамытуына мемлекеттік қолдауды   ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларының  44-тармағына,   Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 18 шілдедегі № 817 қаулысымен бекітілген Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді  шараларына қатысушы адамдардың ұтқырлығын арттыруға жәрдемдесу  мен оларға мемлекеттік қолдау  шараларын көрсету  қағидаларының  53-тармағына  сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Мемлекеттік қолдау  көрсету туралы  әлеуметтік  келісімшарттардың    нысандары:

      1) біліктілігін арттыру, кәсіптік даярлау және қайта даярлау  курстарына  жіберу жөніндегі келісімшарт нысаны осы бұйрыққа № 1-қосымшаға сәйкес;

      2) іске асырылатын  инфрақұрылымдық жобаларға жұмысқа орналастыру  жөніндегі келісімшарт нысаны осы бұйрыққа № 2-қосымшаға сәйкес;

      3) ауылдағы кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу жөніндегі  келісімшарт нысаны осы бұйрыққа № 3-қосымшаға сәйкес;

      4) еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру жөніндегі келісімшарт нысаны осы бұйрыққа № 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      2. Халықты жұмыспен қамту департаменті:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін 10 күнтізбелік күннің ішінде оны  мерзімдік басылымдар мен «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде  ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы бұйрықтың  Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің  ресми интернет-ресурсында  жариялануын;

      4) осы бұйрықты  облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының  жергілікті атқарушы органдарының назарына жеткізуді қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын  бақылау Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Қ.Б. Әбсаттаровқа жүктелсін.

      4. Осы бұйрық «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне  өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы  20 ақпандағы № 121қаулысы қолданысқа енгізілген күнінен бастап  қолданысқа енгізіледі.

 

                            

                     Министр                                                   Т. Дүйсенова

 

 

 

Қазақстан Республикасы

Еңбек және халықты әлеуметтік

қорғау министрінің

2014 жылғы «   »  ________

                                                                                       №________ бұйрығына

                                                                                             1-қосымша

 

 

Біліктілікті арттыру, кәсіптік даярлау және қайта даярлау ақысыз курстарына жіберу жөнінде мемлекеттік қолдау көрсету туралы Әлеуметтік келісімшарт 

_____________________                                  «___»_____________20__ жыл

(жасалған орны)

_________________________ атынан___________________________________

Халықты жұмыспен қамту орталығының атауы)(уәкілетті өкілдің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)

__________________________________________________________бұдан әрі  «Халықты жұмыспен қамту орталығы» деп аталатын, бір тараптан және________________________________________________________________,

(Бағдарламаға қатысушының тегі, аты,әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы, нөмірі, қашан және кім берген)

бұдан әрі «Бағдарламаға қатысушы» деп аталатын, екінші тараптан,төмендегі туралы осы әлеуметтік келісімшартты (бұдан әрі – келісімшарт) жасады: 

 

1. Келісімшарттың мәні

 

1. Халықты жұмыспен қамту орталығы Бағдарламаға қатысушыны біліктілікті арттыру, кәсіптік даярлау және қайта даярлау ақысыз курстарына жіберуге, ал Бағдарламаға қатысушы кәсіптік оқытудың өзіне белгіленген түрінен Қазақстан Республикасының заңнамасында, кәсіптік оқыту келісімшартында  және оқу ұйымының ішкі тәртібімен айқындалған тәртіппен және шарттармен өтуге міндеттенеді.  Келісімшарт шеңберінде Бағдарламаға қатысушыға мынадай мемлекеттік қолдау шаралары көрсетіледі:__________________________________________________________

      (Бағдарламағаи қатысушыға көрсетілетін мемлекеттік қолдау шаралары көрсетілсін)

2. Келісім тараптары Халықты жұмыспен қамту орталығы, Бағдарламаға қатысушы,  ал Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 18 шілдедегі № 815 қаулысымен бекітілген Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді  шараларына қатысушы адамдарды оқытуды  ұйымдастыру және қаржыландыру,  олардың жұмысқа орналасуына жәрдемдесу мен мемлекеттік қолдау  шараларын көрсету  қағидаларында (бұдан әрі - Қағидалар) көзделген жағдайларда, жұмыс беруші  және/немесе оқытушы ұйым  (бұдан әрі - тараптар) болады.

3. Жұмыс беруші мен оқытушы ұйым Келісімшарттың жасалуын  Халықты жұмыспен қамту орталығына,  келісімшартқа қосылатыны туралы,  жауапты лауазымды тұлғаның  қолымен және  мөрмен куәландырылған, жазбаша  өтініш (хабарлама) беру арқылы растайды, ол  келісімшарттың ажырамас  бөлігі болып табылады.

 4. Келісімшарт Халықты жэұмыспен қамту орталығы директорының                   20 __ жылғы «__» ___________ № ___ бұйрығының негізінде жасалды.

 

 

2. Тараптардың  құқықтары мен міндеттері                

 

5. Халықты жұмыспен қамту орталығы міндетті:

1) Бағдарламаға қатысушыны оқытушы ұйымға ____________________________________________________________________

(Бағдарламаға қатысушы алатын мамандық (кәсіп) немесе біліктілігін арттыру көрсетілсін)  

алу үшін (біліктілігін арттыру үшін) _____________________ мерзімімен өтетін      ___________________________________________

                (оқукезеңі)

кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға жіберуге; 

         2) оқуға, әлеуметтік жұмыс орындары мен жастар тәжірибесіне  жұмысқа орналасуға жәрдемдесуге арналған материалдық көмекті Бағдарламаға қатысушыға Қағидаларда айқындалған тәртіп пен жағдайларда және шарттармен көрсетуге; 

3) тараптар міндеттемелерінің орындалу мониторингін жүзеге асыру үшін қажетті, ақпаратты тараптардың сұратуы бойынша, уақытылы және толық көлемінде ұсынуға;

4) оқытушы тарапқа Бағдарламаға қатысушыны кәсіптік оқыту жөніндегі қызметтердің ақысын уақытылы және толық  төлеуге;

5) тараптарға кәсіптік оқыту және жұмысқа орналасу мәселелері бойынша консультация беруге; 

6) кәсіптік оқыту барысында Бағдарламаға қатысушы игерген дағдылар мен машықтарды кезеңаралық және қорытынды бағалауға қатысуға міндетті. 

6. Халықты жұмыспен қамту орталығының құқықтары:

1) тараптар міндеттемелерінің орындалу мониторингін жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты тараптардан сұратуға және алуға;  

2) Келісімшарт, кәсіптік оқыту шартының уақытылы және тиісінше орындалуын тараптардан талап етуге;  

3) Қағидалардың 38-тармағында көзделген жағдайларда, оқытушы ұйымның кәсіптік оқыту жөнінде  нақты көрсеткен қызметтер көлеміне пропорционалды ақы төлеу бойынша қайта есептеу жүргізуге, сондай-ақ Бағдарламаға қатысушыдан осы қызметтер көлемінің құны мен  кәсіптік оқытуға арналған материалдық көмектің төленген сомасын бюджетке өтеуін талап етуге;

4) Келісімшарт шеңберіндегі өзге де мәселелерді шешуге құқылы. 

7. Бағдарламаға қатысушы міндетті:

1)кәсіптік оқытудан өтуге;

2) оқытушы ұйымның ішкі тәртібі талаптарын сақтауға;

3) дәлелді себепсіз сабақтан қалмауға;

4) тараптардың сұратуы бойынша, тараптар міндеттемелерінің орындалу мониторингін жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты, құжаттар мен материалдарды уақытылы және толық көлемінде ұсынуға;  

5) Қағидалардың 38-тармағында көзделген жағдайларда, кәсіптік оқытуға кеткен шығыстарды, сондай-ақ оқытуға арналып төленген материалдық көмек сомаларын бюджетке өтеуге;

6) Бағдарламаға қатысушының кәсіптік  оқытудан өтуіне кедергі иән-жайлардың туындағаны туралы үш жұмыс күнінен  кешіктірмей тараптарды хабардар етуге;

7) Бағдарламаға қатысушыға   көрсетілетін мемлекеттік қолдау шаралары  шеңберінде өзіне жүктелетін міндеттемелерді адал атқаруға міндетті.  

8. Бағдарламаға қатысушының құқықтары:

1) кәсіптік оқыту және жұмысқа орналасу мәселелері бойынша консультациялар алуға;

2) оқытуға арналған материалдық көмекті,Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен алуға;  

3) Келісімшарт, кәсіптік оқыту шартының уақытылы және тиісінше орындалуын тараптардан талап етуге құқылы.

 

3. Форс-мажорлық жағдайлар

 

 9. Тараптар осы Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін туындаған: өрт, жер сілкіну, су тасқыны мен басқа да апатты құбылыстар; соғыс іс-қимылдары мен т.б. сияқты төтенше және апатты (форс-мажор) жағдайларында міндеттемелерін толық немесе ішінара орындалмағаны үшін жауапкершіліктен босатылады,

10. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған кезде, осы Келісімге сәйкес қандай да болмасын міндеттемесінің орындалуы осындай жағдайдың  туындауына орай мүмкін болмай қалған тарап,  форс-мажорлық жағдай туындаған немесе  тоқтатылған сәттен бастап  үш жұмыс күнінің ішінде,  бұл туралы басқа Тараптарды жазбаша нысанда (осы келісімшарт бойынша өз міндеттемелерінің орындалмауы мүмкіндігін уәждемелеп және негіздеп) хабардар етуге міндетті.  

11. Хабардар етпеу немесе уақытылы хабарламау Тараптарды, мұндайхабардар етпеу немесе уақытылы хабарламау тиісті форс-мажорлық жағдайдан тікелей туындаған жағдайларды қоспағанда, осы Келісімшарт бойынша  міндеттемелдердің орындалмауы үшін  жауапкершіліктен босатушы негіздеме ретінде, кез келген форс-мажорлық жағдайға сілтеме жасаудан шеттетеді.    Форс-мажорлық жағдайдың басталуы немесе  тоқтауы туралы хабарлама, форс-мажорлық жағдай жалпыға белгілі және көпшілік сипаты болған әрі дәлелдеуді өқажет етпейтін жағдайларды қоспағанда,  құжатпен не мұндай жағдайдарды растайтын тиісті органның және/немесе мекеменің куәлігімен расталуы тиіс. 

12. Осы Келісімшарт бойынша міндеттемелердің орындалу мерзімі форс-мажорлық жағдай орын алған уақытқа, сондай-ақ осы жағдайлардан туындаған салдарлар уақыт кезеңіне  қарай кейінге шегеріледі. Егер,   форс-мажорлық жағдайлар туындауына байланысты,осы Келісімшарт бойынша міндеттемелердің толық немесе ішінара орындалмауы _____ (кезеңі көрсетілсін) асатын болса, Тараптар осы Келісімшартты бұзуға құқылы.  

 

4. Басқа да жағдайлар

 

13. Келісімшартқа қосымша әлеуметтік келісімшартқа қол қоюарқылы өзгерістер мен толықтырулар енгізуге болады. 

14. Осы Келісімшарт оған Халықты жұмыспен қамту орталығы, Бағдарламаға қатысушы қол қойған және  жұмыс берушінің және/немесе оқытушы ұйымның  Келісімшартқа қосылғаны туралы хабарламасын алған сәттен бастап күшіне енеді және 20__ жылдың  «__»______ дейін қолданылады.

 

 

5. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері

 

        Жұмыспен қамту орталығы Бағдарламаға қатысушы

____________________________________

(Халықты жұмыспен қамту орталығының толық атауы)

____________________________________

(мекенжайы)

____________________________________

(телефон, факс)

____________________________________

(уәкілетті өкілдің тегі, аты, әкесінің аты)

____________________________________

(қолы)

 

   М.О.

______________________________

(Бағдарламаға қатысушының тегі, аты, әкесінің аты)

______________________________

(мекенжайы)

______________________________

(телефон, факс)

_______________________________

(қолы)

 

________________________

 

 

 

Қазақстан Республикасы

Еңбек және халықты әлеуметтік

қорғау министрінің

2014 жылғы «   »  ________

                                                                                            №________ бұйрығына

                                                                                            2-қосымша

 

 

Іске асырылатын инфрақұрылымдық жобаларға  жұмысқа орналастыру  бойынша мемлекеттік    қолдау көрсету туралы

Әлеуметтік келісімшарт 

_____________________                                  «___»_____________20__ жыл

     (жасалған орны)

_________________________ атынан___________________________________

Халықты жұмыспен қамту орталығының атауы)      (уәкілетті өкілдің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)

__________________________________________________________ бұдан әрі  «Халықты жұмыспен қамту орталығы» деп аталатын, бір тараптан және________________________________________________________________,

(Бағдарламаға қатысушының тегі, аты,әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы, нөмірі, қашан және кім берген)

бұдан әрі «Бағдарламаға қатысушы» деп аталатын, екінші тараптан,   төмендегі туралы осы әлеуметтік келісімшартты (бұдан әрі – келісімшарт) жасады: 

 

1. Келісімшарттың мәні

 

1. Халықты жұмыспен қамту орталығы Бағдарламаға қатысушыны іске асырылатын инфрақұрылымдық жобаларда мәлімделген бос орындарға  жұмысқа орналастыруға   міндеттенеді.  

2. Келісім тараптары Халықты жұмыспен қамту орталығы, Бағдарламаға қатысушы,   сондай-ақ жұмыс беруші    болады (бұдан әрі - тараптар).

3. Жұмыс беруші   Келісімшарттың жасалуын  Халықты жұмыспен қамту орталығына,  келісімшартқа қосылатыны туралы, басшының не қол қою құқығы бар, жауапты лауазымды тұлғаның  қолымен  куәландырылған, жазбаша  өтініш (хабарлама) беру арқылы растайды, ол  келісімшарттың ажырамас  бөлігі болып табылады.

 4. Келісімшарт Халықты жұмыспен қамту орталығы директорының                   20 __ жылғы «__» ___________ № ___ бұйрығының негізінде жасалды.

 

2. Тараптардың  құқықтары мен міндеттері                

 

5. Халықты жұмыспен қамту орталығы міндетті:

1) Бағдарламаға қатысушыны инфрақұрылымдық жобаларды                    іске асыру шеңберінде мәлімделген бос орындарға   ____________________________________________________________________

(Бағдарламаға қатысушы жіберілген мамандық  (кәсіп) көрсетілсін)  

мамандығы (кәсібі) бойынша  ___________________ бастап ___________________қоса алған мерзімге жіберуге;  

         2)  тараптардың сұратуы бойынша, тараптар міндеттемелерінің орындалу мониторингін жүзеге асыру үшін қажетті, ақпаратты, құжаттар мен материалдарды уақытылы және толық көлемінде ұсынуға;    

         3) тараптарға жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша консультация беруге міндетті.   

 6. Халықты жұмыспен қамту орталығының құқықтары:

1) тараптар міндеттемелерінің орындалу мониторингін жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты, құжаттар мен материалдарды тараптардан сұратуға және алуға;  

2) Келісімшарт, кәсіптік оқыту шартының уақытылы және тиісінше орындалуын тараптардан талап етуге;  

3)  Келісімшарт шеңберіндегі өзге де мәселелерді шешуге құқылы. 

7. Бағдарламаға қатысушы міндетті:

1) инфрақұрылымдық жобаларды    іске асыру шеңберінде мәлімделген бос орындарға  жұмысқа орналасуға жолдама алуға;

2) еңбек заңнамасы талаптарын сақтауға;

3)  тараптардың сұратуы бойынша, тараптар міндеттемелерінің орындалу мониторингін жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты, құжаттар мен материалдарды уақытылы және толық көлемінде ұсынуға;     

4) инфрақұрылымдық жобаларды    іске асыру қатысуға   кедергі келтіретін мән-жайлардың туындағаны туралы үш жұмыс күнінен  кешіктірмей тараптарды хабардар етуге;   

5) Бағдарламаға қатысушыға   көрсетілетін мемлекеттік қолдау шаралары  шеңберінде өзіне жүктелетін міндеттемелерді адал атқаруға міндетті.  

8. Бағдарламаға қатысушының құқықтары:

1) жұмысқа орналасу мәселелері бойынша консультациялар алуға;

2) еңбекақы мен  белгіленген әлеуметтік, зейнетақы аударымдарын, Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен алуға;  

3) тараптардан Келісімшартың уақытылы және тиісінше орындалуын талап етуге құқылы.   

 

3. Форс-мажорлық жағдайлар

 

 9. Тараптар осы Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін туындаған: өрт, жер сілкіну, су тасқыны мен басқа да апатты құбылыстар; соғыс іс-қимылдары мен т.б. сияқты төтенше және апатты (форс-мажор) жағдайларында міндеттемелерін толық немесе ішінара орындалмағаны үшін жауапкершіліктен босатылады,   

10. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған кезде, осы Келісімге сәйкес қандай да болмасын міндеттемесінің орындалуы осындай жағдайдың  туындауына орай мүмкін болмай қалған тарап,  форс-мажорлық жағдай туындаған немесе  тоқтатылған сәттен бастап  үш жұмыс күнінің ішінде,  бұл туралы басқа Тараптарды жазбаша нысанда (осы келісімшарт бойынша өз міндеттемелерінің орындалмауы мүмкіндігін уәждемелеп және негіздеп) хабардар етуге міндетті.  

11. Хабардар етпеу немесе уақытылы хабарламау Тараптарды, мұндай хабардар етпеу немесе уақытылы хабарламау тиісті форс-мажорлық жағдайдан тікелей туындаған жағдайларды қоспағанда, осы Келісімшарт бойынша  міндеттемелдердің орындалмауы үшін  жауапкершіліктен босатушы негіздеме ретінде, кез келген форс-мажорлық жағдайға сілтеме жасаудан шеттетеді.     Форс-мажорлық жағдайдың басталуы немесе  тоқтауы туралы хабарлама, форс-мажорлық жағдай жалпыға белгілі және көпшілік сипаты болған әрі дәлелдеуді өқажет етпейтін жағдайларды қоспағанда,  құжатпен не мұндай жағдайдарды растайтын тиісті органның және/немесе мекеменің куәлігімен расталуы тиіс.  

12. Осы Келісімшарт бойынша міндеттемелердің орындалу мерзімі форс-мажорлық жағдай орын алған уақытқа, сондай-ақ осы жағдайлардан туындаған салдарлар уақыт кезеңіне  қарай кейінге шегеріледі. Егер,   форс-мажорлық жағдайлар туындауына байланысты, осы Келісімшарт бойынша міндеттемелердің толық немесе ішінара орындалмауы  _____ (кезеңі көрсетілсін) асатын болса, Тараптар осы Келісімшартты бұзуға құқылы.  

 

4. Басқа да жағдайлар

 

13. Келісімшартқа қосымша әлеуметтік келісімшартқа қол қою арқылы өзгерістер мен толықтырулар енгізуге болады. 

14. Осы Келісімшарт оған Халықты жұмыспен қамту орталығы, Бағдарламаға қатысушы қол қойған және  жұмыс берушінің   Келісімшартқа қосылғаны туралы хабарламасын алған сәттен бастап күшіне енеді және 20__ жылдың  «__»______ дейін қолданылады.     

 

 

5. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері

 

        Жұмыспен қамту орталығы                       Бағдарламаға қатысушы

____________________________________

(Халықты жұмыспен қамту орталығының толық атауы)

____________________________________

(мекенжайы)

____________________________________

(телефон, факс)

____________________________________

(уәкілетті өкілдің  тегі, аты, әкесінің аты)

____________________________________

(қолы)

                                               

   М.О.

______________________________

(Бағдарламаға қатысушының тегі, аты, әкесінің аты)

______________________________

(мекенжайы)

______________________________

(телефон, факс)

_______________________________

(қолы)

 

________________________

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы

Еңбек және халықты әлеуметтік

қорғау министрінің

2014 жылғы «   »  ________

                                                                                       №________ бұйрығына

                                                                                             3-қосымша

 

 

Ауылдағы кәсіпкерлікті дамытуға  жәрдемдесу бойынша

мемлекеттік қолдау көрсету туралы

Әлеуметтік келісімшарт 

 

_____________________                                  «___»_____________20__ жыл

(жасалған орны)

_________________________ атынан___________________________________

Халықты жұмыспен қамту орталығының атауы)(уәкілетті өкілдің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)

__________________________________________________________бұдан әрі  «Халықты жұмыспен қамту орталығы» деп аталатын, бір тараптан және________________________________________________________________,

(Бағдарламаға қатысушының тегі, аты,әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы, нөмірі, қашан және кім берген)

бұдан әрі «Бағдарламаға қатысушы» деп аталатын, екінші тараптан,төмендегі туралы осы әлеуметтік келісімшартты (бұдан әрі – келісімшарт) жасады: 

 

1. Келісімшарттың мәні

 

1. Халықты жұмыспен қамту орталығы мен Бағдарламаға қатысушының арасында Бағдарламаға қатысушыны өнімді жұмыспен қамтуға және оның табыс деңгейін арттыруға жәрдемдесу мақсатында мемлекеттік қолдау  көрсету туралы  Келісімшарт жасалды.

2. Келісімшарт _________________________________________________
                                  (тұлғаны Бағдараламаға қатысушылар  құрамына қабылдау туралы шешім қабылдаған органның атауы)

20___ж.  «____»_____________ № ____ шешімінің негізінде жасалды.

 

 

 

2. Тараптардың  құқықтары мен міндеттері       

2.1. Жұмыспен қамту орталығы:

 

1.       Бағдарламаға қатысушыға шағын несие алудың, материалдық көмек ала отырып кәсіпкерлік негіздерін оқудың, қосымша сервистік қызметтер алудың ықтимал нұсқалары туралы  консультациялар беруге;

2. Бағдарламаға қатысушыға:

1)            ________________________________________________________________ (ұйымның атауы, мекенжайы, оқу мерізімі)  

кәсіпкерлік негіздерін оқытудан өтуді;

2) ___________________________________________________________________

(шағын несие алудың мақсаты не бизнес-ұсыныстың атауы)
 

шағын несие алу үшін

________________________________________________________________________________________________________________________________________
(шағын қаржы (шағын несие) ұйымының не қаржы агенттігі мәртебесі бар өңірлік уәкілетті ұйымның атауы, мекенжайы, басшысының Т.А.Ә.) шағын қаржы (шағын несие) ұйымына не қаржы агенттігі мәртебесі бар өңірлік уәкілетті ұйымға өтініш беруді ұсынады. 

 

 

2.2. Халықты жұмыспен қамту орталығы мынадай мемлекеттік қолдауды  көрсетеді

 

___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
(мемлекеттік қолдау шараларының нақты тізбесі, олардың көлемі мен беру мерзімдері)

 

 

2.3. Халықты жұмыспен қамту орталығының құқықтары

 

         5. Халықты жұмыспен қамту орталығы Бағдарлама шеңберінде берілген  шағын несиенің мақсатты пайдаланылуын  растайтын  ақпаратты, деректерді сұратуға құқылы (жабдық,  ірі қара мал,  ұсақ қара мал сатып алғаны туралы, құрылыс салғаны туралы, жөндеу, қосымша жұмыс орнын құрғаны туралы және т.б. ақпарат).

2.4. Бағдарламаға қатысушы міндеттенеді:

6. Келісімшарт қолданылатын  кезеңдегі отбасының құрамы туралы, өзінің табысы мен  отбасы мүшелерінің табысы туралы шынайы  ақпаратты, Бағдарлама шеңберінде берілген шағын несиенің  мақсатты пайдаланылғанын растайтын деректерді, сывйақы мөлшерлемесін  субсидиялау туралы  оң шешім болған жағдайда, қолданыстағы жұмыс орнына шаққанда кемінде  10 % жаңа тұрақты жұмыс орнын ашуға;

7.  Мынадай міндеттемелерді орындауға:

 

1  _______________________________ дейінгі мерзімде

2)  _______________________________ дейінгі мерзімде

3)  _______________________________ дейінгі мерзімде

8. өзіне қабылдаған міндеттемелерінің орындалуы мен Бағдарлама шеңберінде берілген шағын несиенің мақсатты жұмсалғаны туралы есепті ай сайын, есептідени кейінгі айдың  10 күніне кешіктірмей, Халықты жұмыспен қамту орталығына ұсынуға; 

9. осы келісімшарттың талаптарын орындауға кедергілер пайда болған жағдайда, көрсетілген мән-жайлар  туындаған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде Халықты жұмыспен қамту орталығын хабардар етуге міндеттенеді. 

 

                       2.5. Бағдарламаға қатысушының құқықтары

 

10. Қатысушы:

Кәсіпкерлік негіздеріне оқыту, шағын несие беру,  инженерлік-коммуникакациялық  инфрақұрылыммен қамтамасыз ету жөніндегі ұсынылған іс-шараларды талқылауға;

Кәсіпкерлікті дамытуды мемлекеттік қолдауды ұйымдастыру мен қаржыландыру қағидаларында және  Келісімшарттың  ___,____, _____ тармақтарында көзделген қаражатты алуға  құқылы.

 

3. Басқа да жағдайлар

 

         11. Осы Келісімшарттың _______________ тармағымен (тармақтарымен) көзделген мемлекеттік қолдау шаралары Бағдарламаға қатысушыға__________________________________________________________
                                                                       (шешім қабылдаған органның атауы)

 20___ жылғы«___»________ шешіміне сәйкес беріледі. Мемлекеттік қолдау көрсету Келісімшарттың шарттары сақталған кезде жүзеге асырылады және    _________________ дейін жүргізіледі.

12. Кеілісімшарттың шарттары орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда Жұмыспен қамту орталығы: 

1)  Келісімшарттың  ____ ___ __ тармақтарында көзделген мемлекеттік қолдауды, сондай-ақ,  Қаиысушыға атаулы әлеуметтік көмек төлемін (ол қолданыстағы заңнамаға сәйкес  тағайындалған жағдайда), Келісімшарт шарттарының, бөлінген ақша қаражатының нысаналы жұмсалуының орындалмау немесе тиісінше орындалмау себептерін растайтын құжаттары ұсынылғанға дейін,  тоқтата тұруға;  

2) Комиссия шешімінің негізінде, Келісімшарт бұзылатын күнге дейін 10 күн бұрын Қатысушыны бұл жөнінде жазбаша хабардар ете отырып, біржақты тәртіппен бұзуға;

3) Бағдарлама шеңберіндегі атаушы әлеуметтік көмек пен мемлекеттік қолдау көрсетуден бас тартуға құқылы.  

 

4.Келісімшарттың қолданылу мерзімі

 

13. Келісімшарттың қолданылу мерзімі  20_____ жылдың «____» ___________ 20___ жылдың «____»_________ дейін айқындалады.

 

5.Келісімшарттың шарттарын орындамағаны үшін Тараптардың жауапкершілігі

 

14. Келісімшарттың шарттарын орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және  Дамуды мемлекеттік қолдауды ұйымдастыру және  қаржыландыру қағидаларына сәйкес жауапкершілікте болады. 

 

 

6. Форс-мажорлық жағдайлар

 

 9. Тараптар осы Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін туындаған: өрт, жер сілкіну, су тасқыны мен басқа да апатты құбылыстар; соғыс іс-қимылдары мен т.б. сияқты төтенше және апатты (форс-мажор) жағдайларында міндеттемелерін толық немесе ішінара орындалмағаны үшін жауапкершіліктен босатылады,

10. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған кезде, осы Келісімге сәйкес қандай да болмасын міндеттемесінің орындалуы осындай жағдайдың  туындауына орай мүмкін болмай қалған тарап,  форс-мажорлық жағдай туындаған немесе  тоқтатылған сәттен бастап  үш жұмыс күнінің ішінде,  бұл туралы басқа Тараптарды жазбаша нысанда (осы келісімшарт бойынша өз міндеттемелерінің орындалмауы мүмкіндігін уәждемелеп және негіздеп) хабардар етуге міндетті.  

11. Хабардар етпеу немесе уақытылы хабарламау Тараптарды, мұндайхабардар етпеу немесе уақытылы хабарламау тиісті форс-мажорлық жағдайдан тікелей туындаған жағдайларды қоспағанда, осы Келісімшарт бойынша  міндеттемелдердің орындалмауы үшін  жауапкершіліктен босатушы негіздеме ретінде, кез келген форс-мажорлық жағдайға сілтеме жасаудан шеттетеді.    Форс-мажорлық жағдайдың басталуы немесе  тоқтауы туралы хабарлама, форс-мажорлық жағдай жалпыға белгілі және көпшілік сипаты болған әрі дәлелдеуді қажет етпейтін жағдайларды қоспағанда,  құжатпен не мұндай жағдайдарды растайтын тиісті органның және/немесе мекеменің куәлігімен расталуы тиіс. 

12. Осы Келісімшарт бойынша міндеттемелердің орындалу мерзімі форс-мажорлық жағдай орын алған уақытқа, сондай-ақ осы жағдайлардан туындаған салдарлар уақыт кезеңіне  қарай кейінге шегеріледі. Егер,   форс-мажорлық жағдайлар туындауына байланысты,осы Келісімшарт бойынша міндеттемелердің толық немесе ішінара орындалмауы _____ (кезеңі көрсетілсін) асатын болса, Тараптар осы Келісімшартты бұзуға құқылы.  

 

 

5. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері

 

        Жұмыспен қамту орталығыБағдарламаға қатысушы

____________________________________

(Халықтыжұмыспенқамтуорталығыныңтолықатауы)

____________________________________

(мекенжайы)

____________________________________

(телефон, факс)

____________________________________

(уәкілеттіөкілдіңтегі, аты, әкесініңаты)

____________________________________

(қолы)

 

   М.О.

______________________________

(Бағдарламағақатысушыныңтегі, аты, әкесініңаты)

______________________________

(мекенжайы)

______________________________

(телефон, факс)

_______________________________

(қолы)

 

________________________

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы

Еңбек және халықты әлеуметтік

қорғау министрінің

2014 жылғы «   »  ________

                                                                                            №________ бұйрығына

                                                                               4-қосымша

 

 

Еңбек ресурстарының  ұтқырлығын арттыру бойынша мемлекеттік қолдау   көрсету туралы

Әлеуметтік келісімшарт 

_____________________                                  «___»_____________20__ жыл

(жасалған орны)

_________________________ атынан___________________________________

Халықты жұмыспен қамту орталығының атауы)(уәкілетті өкілдің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)

__________________________________________________________бұдан әрі  «Халықты жұмыспен қамту орталығы» деп аталатын, бір тараптан және________________________________________________________________,

(Бағдарламаға қатысушының тегі, аты,әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы, нөмірі, қашан және кім берген)

бұдан әрі «Бағдарламаға қатысушы» деп аталатын, екінші тараптан,төмендегі туралы осы әлеуметтік келісімшартты (бұдан әрі – келісімшарт) жасады: 

 

1. Келісімшарттың мәні

        

1. Келісімшарт әлеуметтік-экономикалық даму әлеуеті төмен елді  мекеннен әлеуметтік-экономикалық даму әлеуеті жоғары елді мекенге көшіру, сондай-ақ мемлекеттік қолдау шараларын көрсету  мақсатында жасалды.    

2. Келісім тараптары Халықты жұмыспен қамту орталығы, Бағдарламаға қатысушы,  ал Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 18 шілдедегі              № 817 қаулысымен бекітілген Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді  шараларына қатысушы адамдардың ұтқырлығын арттыруға жәрдемдесу   мен оларға мемлекеттік қолдау  шараларын көрсету  қағидаларында (бұдан әрі - Қағидалар) көзделген жағдайларда, жұмыс беруші  (бұдан әрі - Тараптар) болады.

3. Жұмыс беруші   Келісімшарттың жасалуын   келісімшартқа қосылатыны туралы,  жауапты лауазымды тұлғаның  қолымен және  мөрмен куәландырылған, жазбаша  өтініш (хабарлама) беру арқылы растайды.

 

 

                            2. Тараптардың   міндеттері                

 

5. Халықты жұмыспен қамту орталығы міндеттенеді:

1) Бағдарламаға қатысушыны жаңа тұрғылықты жері бойынша  тіркеуге  жәрдем көрсетуге; 

2) Бағдарламаға қатысушыдан  қоныс аударуға  субсидия тағайындау және қызметтік тұрғын үй бөлу үшін өтініші мен құжаттар жиынтығын қабылдауға;

3)  тұрғын үй комиссиясының Бағдарламаға қатысушыға қызметтік тұрғын үй беру  туралы шешімін қабылдауға;

4) Бағдарламаға қатысушымен қызметтік тұрғын үйді жалға алу шартын жасауға;

5)  қоныс аударуға  субсидия тағайындау туралы шешім қабылдауға және  субсидияны  Бағдарламаға қатысушының жеке шотына аударуды жүзеге асыруға;

6) Бағдарламаға қатысушының қызметтік тұрғын үйге  қоныстануын қамтамасыз етуге;

7) Бағдарламаға қатысушының  тұрақты жұмыс орнына жұмысқа орналасуына жәрдемдесуге және  оны бақылауды жүзеге асыруға;

8) Бағдарламаға қатысушы мен жұмыс берушінің келісімшартты орынду мониторингін жүзеге асыруға міндеттенеді.

5. Бағдарламаға қатысушы міндеттенеді:

1) қоеыса ударуға жолдама мен  әлеуметтік келісімшартты алғаннан кейін  белгіленген мерзімде нысаналы елді мекенге келуге;

2) қоныс аударуға  субсидия тағайындау және қызметтік тұрғын үй бөлу үшін өтініші мен құжаттар жиынтығын Халықты жұмыспен қамту орталығына ұсынуға;

3) Халықты жұмыспен қамту орталығымен қызметтік тұрғын үйді жалға алу  шартын жасауға және  белгіленген мерзімде сонда қоныстануға;

4)  жұмыс беруші ұсынған  тұрақты жұмыс орнына  жұмысқа орналасуға  не  кейін жұмысқа орналаласу үшін  кәсіптік оқытудан өтуге;

5)  коммуналдық және жалдау ақысын уақытылы төлеуге;

6) Жұмыспен қамту орталығының  сұратуы бойынша өзінің, сондай-ақ жұмыс беруші міндеттемелерінің  орындалу  мониторингін жүзеге асыру үшін қажетті, ақпаратты, құжаттар мен материалдарды уақытылы және толық көлемінде ұсынуға міндеттенеді. 

                              

 

                         3. Тараптардың құқықтары

 

6. Халықты жұмыспен қамту орталығының құқықтары:

1) Бағдарламаға қатысушының қоныс аудару тәртібі мен мерзіміне қатысты ақпаратты  кету орнындағы Халықты жұмыспен қамту орталығынан сұратуға;

2) Бағдарламаға қатысушы мен  жұмыс берушіден келісімшарт тараптарының уақытылы және тиісінше орындалуын  талап етуге;

3) келісімшарт шеңберінлдегі өзге де  мәселелерді шешуге құқылы.

7. Бағдарламаға қатысушының құқықтары:

1) қоныс аударудың тәртібі мен мерзімі,  қабылдау жағдайлары  туралы, оның ішінде, қызметтік тұрғын үймен қамтамасыз ету және  тұрақты жұмыс орнына  орналасу мәселелері жөніндегі  ақпаратты  ақпаратты  кету орнындағы Халықты жұмыспен қамту орталығынан алуға;

2) келісімшартта көзделген  мемлекеттік қолдау шараларын алуға;

3) Жұмыспен қамту орталығы мен жұмыс берушіден келісімшарт тараптарының уақытылы және тиісінше орындалуын  талап етуге құқылы.

 

 

4. Басқа да жағдайлар

 

8. Келісімшартқа қосымша әлеуметтік келісімшартқа қол қою арқылы өзгерістер мен толықтырулар енгізуге болады. 

9. Осы Келісімшарт оған Халықты жұмыспен қамту орталығы, Бағдарламаға қатысушы қол қойған және  жұмыс берушінің  Келісімшартқа қосылғаны туралы хабарламасын алған сәттен бастап күшіне енеді.

10. Қолданылу мерзімі 20__ жылдың  «__»______ дейін.

 

 

5. Келісімшарттың  шарттарын орындамағаны үшін Тараптардың жауапкершілігі

 

11. Келісімшартың  шарттарын орындамағаны  және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін Тараптар  Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес  жауапкершілікте болады.

 

 

6. Форс-мажорлық жағдайлар

 

12. Тараптар осы Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін туындаған: өрт, жер сілкіну, су тасқыны мен басқа да апатты құбылыстар; соғыс іс-қимылдары мен т.б. сияқты төтенше және апатты (форс-мажор) жағдайларында міндеттемелерін толық немесе ішінара орындалмағаны үшін жауапкершіліктен босатылады,

13. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған кезде, осы Келісімге сәйкес қандай да болмасын міндеттемесінің орындалуы осындай жағдайдың  туындауына орай мүмкін болмай қалған Тарап,  форс-мажорлық жағдай туындаған немесе  тоқтатылған сәттен бастап  үш (үш) жұмыс күнінің ішінде,  бұл туралы басқа Тараптарды жазбаша нысанда (осы келісімшарт бойынша өз міндеттемелерінің орындалмауы мүмкіндігін уәждемелеп және негіздеп) хабардар етуге міндетті.  

14. Хабардар етпеу немесе уақытылы хабарламау Тараптарды, мұндай хабардар етпеу немесе уақытылы хабарламау тиісті форс-мажорлық жағдайдан тікелей туындаған жағдайларды қоспағанда, осы Келісімшарт бойынша  міндеттемелдердің орындалмауы үшін  жауапкершіліктен босатушы негіздеме ретінде, кез келген форс-мажорлық жағдайға сілтеме жасаудан шеттетеді.    Форс-мажорлық жағдайдың басталуы немесе  тоқтауы туралы хабарлама, форс-мажорлық жағдай жалпыға белгілі және көпшілік сипаты болған әрі дәлелдеуді өқажет етпейтін жағдайларды қоспағанда,  құжатпен не мұндай жағдайдарды растайтын тиісті органның және/немесе мекеменің куәлігімен расталуы тиіс.  

15. Осы Келісімшарт бойынша міндеттемелердің орындалу мерзімі форс-мажорлық жағдай орын алған уақытқа, сондай-ақ осы жағдайлардан туындаған салдарлар уақыт кезеңіне  қарай кейінге шегеріледі. Егер,   форс-мажорлық жағдайлар туындауына байланысты, осы Келісімшарт бойынша міндеттемелердің толық немесе ішінара орындалмауы  _____ (кезеңі көрсетілсін) асатын болса, Тараптар осы Келісімшартты бұзуға құқылы.  

 

 

7. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері

 

        Жұмыспен қамту орталығы                    Бағдарламаға қатысушы

____________________________________

(Халықты жұмыспен қамту орталығының толық атауы)

____________________________________

(мекенжайы)

____________________________________

(телефон, факс)

____________________________________

(уәкілетті өкілдің  тегі, аты, әкесінің аты)

____________________________________

(қолы)

 

   М.О.

______________________________

(Бағдарламаға қатысушының тегі, аты, әкесінің аты)

______________________________

(мекенжайы)

______________________________

(телефон, факс)

_______________________________

(қолы)

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении форм

социальных контрактов

 

 

В соответствии с пунктами 24, 44 Правил организации и финансирования обучения, содействия в трудоустройстве лиц, участвующих в активных мерах содействия занятости, и предоставления им мер государственной поддержки, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2011 года № 815, пунктом 44 Правил организации и финансирования государственной поддержки развития предпринимательства лицам, участвующим в активных мерах содействия занятости, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2011 года № 816, пунктом 53 Правил содействия повышению мобильности лиц, участвующих в активных мерах содействия занятости, и оказания им мер государственной поддержки, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2011 года № 817, ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Утвердить формы социальных контрактов о предоставлении государственной поддержки:

1) по направлению на бесплатные курсы повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) по трудоустройству в реализуемые инфраструктурные проекты согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) по содействию развитию предпринимательства на селе согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) по повышению мобильности трудовых ресурсов согласно приложению 4 к настоящему приказу.

  1. Департаменту занятости населения обеспечить:
  1. государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
  2. в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;
  3. опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
  4. доведение настоящего приказа до сведения местных исполнительных органов областей, городов Астана и Алматы.
  1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Абсаттарова К.Б.
  2. Настоящий приказ вводится в действие со дня введения в действие постановления Правительства Республики Казахстан от 20 февраля 2014 года № 121 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»

 

 

Министр                                                                     Т.Дуйсенова

 

 

 

 

 

Приложение 1
 к приказу Министра труда и

социальной защиты населения

Республики Казахстан

 от «   »  ________ 2014 года

                                                                                            №___________

 

Социальный контракт

о представлении государственной поддержки по направлению на бесплатные курсы повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки

 

_____________________                                  «___»_____________20__ года

     (место заключения)

_________________________, в лице___________________________________

(наименование Центра занятости населения)      (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

__________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Центр занятости населения», с одной стороны и________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество участника Программы, серия, номер документа удостоверяющего личность, когда и кем выдан)

именуемый (-ая) в дальнейшем «участник Программы», с другой стороны  заключили настоящий социальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

 

1. Предмет Контракта

 

1. Центр занятости населения обязуется направить участника Программы на бесплатные курсы повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки (далее - профессиональное обучение), а участник Программы пройти установленный для него вид профессионального обучения в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан, контрактом, договором на профессиональное обучение и внутренним порядком обучающей организации. В рамках Контракта участнику Программы предоставляются также следующие меры государственной поддержки:__________________________________________________________

      (указать меры государственной  поддержки, оказываемые участнику Программы)       2. Сторонами Контракта выступают Центр занятости населения, участник Программы, а в случаях, предусмотренных Правилами организации и финансирования обучения, содействия в трудоустройстве лиц, участвующих в активных мерах содействия занятости, и предоставления им мер государственной поддержки (далее – Правила), утвержденными  постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2011 года № 815 работодатель и/или обучающая организация (далее - стороны).

3. Работодатель и обучающая организация подтверждают заключение Контракта путем подачи в Центр занятости населения письменного заявления (уведомления) о присоединении к контракту, заверенного подписью ответственного должностного лица и печатью, которое является неотъемлемой частью контракта.

4. Контракт заключен на основании приказа директора Центра занятости населения от «__» ___________20 __года № ___.

 

 

2. Права и обязанности сторон           

 

5. Центр занятости населения обязан:

1) направить участника Программы на профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации (нужное подчеркнуть) в обучающую организацию для получения (повышения) ____________________________________________________________________

(указать специальность (профессию), которую получит участник Программы или повышение квалификации)  

по которой пройдет  _____________________ сроком ______________________;

                                                                                                              (период обучения)

         2) в порядке, случаях и на условиях, определенных Правилами, оказывать участнику Программы материальную помощь на обучение, содействие в трудоустройстве на социальные рабочие места и молодежную практику; 

3) по запросам сторон своевременно и в полном объеме представлять информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления мониторинга исполнения обязательств сторон;

4) своевременно и в полном объеме оплачивать обучающей организации услуги по профессиональному обучению участника Программы;

5) консультировать стороны по вопросам профессионального обучения и трудоустройства;

6) участвовать в промежуточной и итоговой оценке приобретенных участником Программы в ходе профессионального обучения знаний и навыков.

6. Права Центра занятости населения:

1) запрашивать и получать от сторон информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления мониторинга исполнения обязательств сторонами;

2) требовать от сторон своевременного и надлежащего исполнения Контракта, договора на профессиональное обучение;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 38 Правил, производить перерасчет по оплате пропорционально объему фактически оказанных обучающей организацией услуг по профессиональному обучению, а также требовать от участника Программы возмещения в бюджет стоимости данного объема услуг и выплаченные суммы материальной помощи на профессиональное обучение;

4) решать иные вопросы в рамках Контракта.

7. Участник Программы обязан:

1) пройти профессиональное обучение;

2) соблюдать требования внутреннего порядка обучающей организации;

3) не пропускать занятия без уважительных причин;

4) по запросам сторон своевременно и в полном объеме предоставлять информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления мониторинга исполнения обязательств сторон;

5) в случаях, предусмотренных пунктом 38 Правил, возместить в бюджет расходы на профессиональное обучение, а также выплаченные суммы материальной помощи на обучение;

6) не позднее трех рабочих дней информировать стороны о возникновении обстоятельств, препятствующих прохождению профессионального обучения участником Программы;

7) добросовестно исполнять обязательства, возлагаемые на участника Программы в рамках оказываемых ему мер государственной поддержки.

8. Права участника Программы:

1) получать консультации по вопросам профессионального обучения и трудоустройства;

2) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, получать материальную помощь на обучение;

3) требовать от сторон своевременного и надлежащего исполнения контракта, договора на профессиональное обучение.

 

 

3. Форс-мажорные обстоятельства

 

 9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств в случае чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), наступивших после подписания настоящего Контракта, таких как: пожар, землетрясение, наводнения и другие стихийные явления; военные действия и т.п.

10. При возникновении обстоятельств форс-мажора Сторона, чье исполнение каких-либо обязательств в соответствии с настоящим Контрактом оказалось невозможным в силу наступления таких обстоятельств, обязана в течение трех рабочих дней с момента наступления или прекращения обстоятельств форс-мажора уведомить об этом другие Стороны в письменной форме (мотивировав и обосновав невозможность исполнения своих обязательств по настоящему контракту).

11. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство форс-мажора, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, за исключением случаев, когда такое неуведомление или несвоевременное уведомление прямо вызваны соответствующим обстоятельством форс-мажора. Уведомление о начале и  прекращении обстоятельств форс-мажора должно подтверждаться документом либо свидетельством соответствующего органа и/или учреждения, подтверждающим такие обстоятельства, за исключением случаев, когда обстоятельства форс-мажора носят общеизвестный и массовый характер и не требуют доказательств.

12. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства форс-мажора, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту в связи с наступлением обстоятельств форс-мажора будет существовать свыше _____ (указать период), то Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт.

 

4. Прочие условия

 

13. В контракт могут вноситься изменения и дополнения по соглашению сторон путем подписания дополнительного социального контракта.

14. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Центром занятости населения, участником Программы и получения уведомлений работодателя и/или обучающей организации о присоединении к Контракту и действует до «__»______ 20__ года.   

 

5. Адреса и реквизиты сторон

 

         Центр занятости населения                           Участник Программы

____________________________________

(полное наименование Центра занятости населения)

____________________________________

(адрес)

____________________________________

(телефон, факс)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

____________________________________

(подпись)

                                              

   М.П.

______________________________

(фамилия, имя, отчество участника Программы)

______________________________

(адрес)

______________________________

(телефон, факс)

_______________________________

(подпись)

 

________________________

 

 

 

 

Приложение 2
 к приказу Министра труда и

социальной защиты населения

Республики Казахстан

 от «   »  ________ 2014 года

                                                                                          № _________

 

 

Социальный контракт

о предоставлении государственной поддержки по трудоустройству в реализуемые инфраструктурные проекты

 

________________________________           «___»_________20__ года

         (место заключения)

 

___________________________, в лице___________________________________

(наименование Центра занятости населения)      (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

__________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Центр занятости населения», с одной стороны и________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество участника Программы, серия, номер документа удостоверяющего личность, когда и кем выдан)

именуемый (-ая) в дальнейшем «участник Программы», с другой стороны  заключили настоящий социальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

 

1. Предмет Контракта

 

1. Центр занятости населения обязуется трудоустроить участника Программы на заявленные вакансии в реализуемых инфраструктурных проектах.

2. Сторонами Контракта выступают Центр занятости населения, участник Программы, а также работодатель (далее - стороны).

3. Работодатель подтверждают заключение Контракта путем подачи в Центр занятости населения письменного заявления (уведомления) о присоединении к контракту, заверенного подписью руководителя либо ответственного должностного лица, имеющего право подписи, и печатью которое является неотъемлемой частью контракта.

4. Контракт заключен на основании приказа директора Центра занятости населения от «__» _______________20 ____года № ____________.

 

 

 

2. Права и обязанности сторон           

 

5. Центр занятости населения обязан:

1) направить участника Программы на заявленную вакансию в рамках реализации инфраструктурных проектов по специальности (профессии),

 ____________________________________________________________________

(указать специальность (профессию), по которой направлен участник Программы)

сроком  с_____________________________ по _______________________;

                                                                      (период работы)

         2) по запросам сторон своевременно и в полном объеме представлять информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления мониторинга исполнения обязательств сторон;

3) консультировать стороны по вопросам трудоустройства;

6. Права Центра занятости населения:

1) запрашивать и получать от сторон информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления мониторинга исполнения обязательств сторонами;

2) требовать от сторон своевременного и надлежащего исполнения Контракта;

3) решать иные вопросы в рамках Контракта.

7. Участник Программы обязан:

1) получить направление на трудоустройство на заявленные вакансии  в рамках реализации инфраструктурных проектов;

2) соблюдать требования трудового законодательства;

3) по запросам сторон своевременно и в полном объеме предоставлять информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления мониторинга исполнения обязательств сторон;

4) не позднее трех рабочих дней информировать стороны о возникновении обстоятельств, препятствующих в участии реализации инфраструктурных проектов;

5) добросовестно исполнять обязательства, возлагаемые на участника Программы в рамках оказываемых ему мер государственной поддержки.

8. Права участника Программы:

1) получать консультации по вопросам трудоустройства;

2) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, получать оплату за труд и установленные социальные, пенсионные отчисления;

3) требовать от сторон своевременного и надлежащего исполнения контракта.

 

 

3. Форс-мажорные обстоятельства

 

 9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств в случае чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), наступивших после подписания настоящего Контракта, таких как: пожар, землетрясение, наводнения и другие стихийные явления, военные действия и т.п.

10. При возникновении обстоятельств форс-мажора Сторона, чье исполнение каких-либо обязательств в соответствии с настоящим Контрактом оказалось невозможным в силу наступления таких обстоятельств, обязана в течение трех рабочих дней с момента наступления или прекращения обстоятельств форс-мажора уведомить об этом другие Стороны в письменной форме (мотивировав и обосновав невозможность исполнения своих обязательств по настоящему контракту).

11. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство форс-мажора, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, за исключением случаев, когда такое неуведомление или несвоевременное уведомление прямо вызваны соответствующим обстоятельством форс-мажора. Уведомление о начале и  прекращении обстоятельств форс-мажора должно подтверждаться документом либо свидетельством соответствующего органа и/или учреждения, подтверждающим такие обстоятельства, за исключением случаев, когда обстоятельства форс-мажора носят общеизвестный и массовый характер и не требуют доказательств.

12. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства форс-мажора, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту в связи с наступлением обстоятельств форс-мажора будет существовать свыше _____ (указать период), то Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт.

 

 

4. Прочие условия

 

13. В контракт могут вноситься изменения и дополнения по соглашению сторон путем подписания дополнительного социального контракта.

14. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Центром занятости населения, участником Программы и получения уведомлений работодателя о присоединении к Контракту и действует до «__»________________ 20_____ года. 

 

 

5. Адреса и реквизиты сторон

 

         Центр занятости населения                           Участник Программы

____________________________________

(полное наименование Центра занятости населения)

____________________________________

(адрес)

____________________________________

(телефон, факс)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

____________________________________

(подпись)

                                                 

   М.П.

______________________________

(фамилия, имя, отчество участника Программы)

______________________________

(адрес)

______________________________

(телефон, факс)

_______________________________

(подпись)

 

 

 

_______________________________

 

 

 

 

Приложение 3
 к приказу Министра труда и

социальной защиты населения

Республики Казахстан

 от «   »  ________ 2014 года

                                                                                              № _______

 

 

Социальный контракт

о предоставлении государственной поддержки по содействию развитию предпринимательства на селе

 

_____________________                                  «___»_____________20__ года

 (место заключения)

 

_________________________, в лице___________________________________

(наименование Центра занятости населения)      (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

__________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Центр занятости населения», с одной стороны и________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество участника Программы, серия, номер документа удостоверяющего личность, когда и кем выдан)

именуемый (-ая) в дальнейшем «участник Программы», с другой стороны  заключили настоящий социальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

 

1.Предмет Контракта

 

1. Контракт заключен между Центром занятости населения и участником Программы о предоставлении участнику Программы государственной поддержки в целях содействия продуктивной занятости и повышения уровня доходов участника Программы.

2. Контракт заключен на основании решения ___________________________________________________________________
(наименование органа, принявшего решение о включении лица в состав участников Программы)

от «____»_____________ 20___г., № ____

 

 

2.Права и обязанности сторон Контракта

 

2.1. Центр занятости обязан

 

  1. Проконсультировать участника Программы о возможных вариантах получения микрокредита, обучения основам предпринимательства с получением материальной помощи, предоставления дополнительных сервисных услуг.

4. Предложить участнику Программы:

1) пройти обучение основам предпринимательства в ______________
____________________________________________________________________
                    (наименование организации, адрес, сроки обучения)

2) обратиться в микрофинансовую (микрокредитную) организацию либо уполномоченную региональную организацию, имеющей статус финансового агентства, за получением микрокредита на ___________________________________________________________________

(цель получения микрокредита либо наименование бизнес-предложения)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование микрофинансовой (микрокредитной) организации либо уполномоченной региональной организации, имеющей статус финансового агентства, адрес, Ф.И.О. руководителя)

 

 

2. 2. Центр занятости предоставляет следующую государственную поддержку

___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
(конкретный перечень мер государственной поддержки, объем и сроки их представления).

 

 

2.3. Права Центра занятости

 

5. Центр занятости населения вправе запрашивать информацию, сведения, подтверждающие целевое использование микрокредита, предоставленного в рамках Программы (информация о приобретении оборудования, крупно-рогатого скота, мелко-рогатого скота, строительстве, ремонте, создании дополнительных рабочих мест и т.д).

 

 

2.4. Участник обязуется

 

6. Представлять достоверную информацию о составе семьи, о своих доходах и доходах членов своей семьи в период действия Контракта, сведения, подтверждающие целевое расходование микрокредита, предоставленного в рамках Программы, при положительном решении о субсидировании ставки вознаграждения создать не менее 10 % новых постоянных рабочих мест по отношению к действующим.

7. Выполнить следующие обязательства
1) в срок до _______________________________

2) в срок до _______________________________

3) в срок до _______________________________

8. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Центр занятости населения отчет о выполнении принятых на себя обязательств и целевом расходовании микрокредита, предоставленного в рамках Программы.

9. В случае возникновения препятствий для выполнения условий настоящего контракта, информировать Центр занятости населения, в течение 3 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств.

 

 

2.5. Права Участника

 

10. Участник вправе:

Обсуждать предлагаемые мероприятия по обучению основам предпринимательства, предоставлению микрокредитов, обеспечению инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

Получать средства, предусмотренные Правилами организации и финансирования государственной поддержки развития предпринимательства и пунктами ___,____, _____ Контракта.

 

 

  1. Прочие условия

 

11. Меры государственной поддержки, предусмотренные пунктом (ми)_______________ настоящего контракта, предоставляются Участнику в соответствии с решением __________________________________________________________________
(наименование органа принявшего решение)
от «___»________ 20___ года
Оказание государственной поддержки осуществляется при соблюдении условий Контракта и производится до _________________

12. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий контракта Центр занятости вправе:

1) приостановить государственную поддержку, предусмотренную пунктами ____ ___ __ Контракта, а также выплату Участнику адресной социальной помощи (в случае ее назначения в соответствии с действующим законодательством) до представления документов, подтверждающих причины невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Контракта, целевое расходование выделенных денежных средств;

2) расторгнуть контракт на основании решения Комиссии в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом Участника за 10 дней до дня расторжения Контракта;

3) отказать в предоставлении адресной социальной помощи и государственной поддержки в рамках Программы.

 

 

4.Срок действия Контракта

 

13. Срок действия Контракта определяется с «____» ___________20_____ до «____»_________ 20___ года.

 

 

5.Ответственность сторон за неисполнение условий Контракта

 

14. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами организации и финансирования государственной поддержки развития.

 

 

6. Форс-мажорные обстоятельства

 

15. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств в случае чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), наступивших после подписания настоящего договора, таких как: пожар, землетрясение, наводнения и другие стихийные явления, военные действия и т.п.

16. При возникновении обстоятельств форс-мажора Сторона, чье исполнение каких-либо обязательств в соответствии с настоящим Контрактом оказалось невозможным в силу наступления таких обстоятельств, обязана в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента наступления или прекращения обстоятельств форс-мажора уведомить об этом другие Стороны в письменной форме (мотивировав и обосновав невозможность исполнения своих обязательств по настоящему контракту).

17. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство форс-мажора, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, за исключением случаев, когда такое неуведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством форс-мажора. Уведомление о начале и прекращении обстоятельств форс-мажора должно подтверждаться документом либо свидетельством соответствующего органа и/или учреждения, подтверждающими такие обстоятельства, за исключением случаев, когда обстоятельства форс-мажора носят общеизвестный и массовый характер и не требуют доказательств.

18. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства форс-мажора, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту в связи с наступлением обстоятельств форс-мажора будет существовать свыше ___ (указать период), то Стороны вправе расторгнуть настоящий контракт.

 

 

7. Адреса и реквизиты сторон

 

         Центр занятости населения                           Участник Программы

____________________________________

(полное наименование Центра занятости населения)

____________________________________

(адрес)

____________________________________

(телефон, факс)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

____________________________________

(подпись)

                                  М.П.

 

______________________________

(фамилия, имя, отчество участника Программы)

______________________________

(адрес)

______________________________

(телефон, факс)

_______________________________

(подпись)

 

______________________

 

 

 

 

Приложение 4
 к приказу Министра труда и

социальной защиты населения

Республики Казахстан

 от «   »  ________ 2014 года

                                                                                                          № _________

 

 

Социальный контракт

о предоставлении государственной поддержки по повышению мобильности трудовых ресурсов

 

 

_____________________                                         «___»__________20__ года

    (место заключения)

 

______________________________, в лице _______________________________

(наименование Центра занятости населения)       

_______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

____________________ именуемый в дальнейшем «Центр занятости населения» с одной стороны,______________________________________________________

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество участника Программы, серия, номер документа удостоверяющего личность, когда и  кем выдан)

__________________________________________________, именуемый (-ая) в

дальнейшем «участник Программы», с другой стороны, заключили настоящий социальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

 

 

1. Предмет Контракта

 

1. Контракт заключен в целях переезда из населенного пункта с низким потенциалом социально-экономического развития в населенный пункт с высоким потенциалом социально-экономического развития, а также оказания мер государственной поддержки.

2. Сторонами контракта выступают Центр занятости населения и участник Программы, а в случаях, предусмотренных Правилами содействия повышению мобильности лиц, участвующих в активных мерах содействия занятости, и оказания им мер государственной поддержки (далее – Правила), утвержденными  постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2011 года № 817, работодатель (далее - стороны).

3. Работодатель подтверждает заключение социального контракта путем подачи письменного заявления (уведомления) о присоединении к социальному контракту, заверенного подписью ответственного должностного лица и печатью.

 

 

 

2. Обязанности сторон

 

4. Центр занятости населения обязуется:

1) оказать содействие в регистрации участника Программы по новому местожительству;

2) принять от участника Программы заявление и пакет документов для назначения субсидий на переезд и выделения служебного жилища;

3) принять решение жилищной комиссии о предоставлении участнику Программы служебного жилища;

4) заключить договор аренды служебного жилища с участником Программы;

5) принять решение о назначении субсидий на переезд и осуществить перечисление субсидий на лицевой счет участника Программы;

6) обеспечить заселение участника Программы в служебное жилище;

7) содействовать и осуществлять контроль в трудоустройстве участника Программы на постоянное рабочее место;

8) осуществлять мониторинг выполнения контракта участником Программы и работодателем.

5. Участник Программы обязуется:

1) после получения направления на переезд и социального контракта в установленные сроки прибыть в населенный пункт назначения;

2) подать в Центр занятости населения заявление и пакет документов, необходимых для назначения субсидий на переезд и выделения служебного жилища;

3) заключить договор аренды служебного жилища с Центром занятости населения и заселиться в него в установленные сроки;

4) трудоустроиться на предложенное работодателем постоянное рабочее место либо пройти профессиональное обучение с последующим трудоустройством;

5) своевременно оплачивать коммунальную и арендную платы;

6) по запросу  Центра занятости населения своевременно и в полном объеме представлять информацию, документы, необходимые для осуществления мониторинга исполнения своих, а также работодателем обязательств.

 

 3. Права сторон

 

6. Центр занятости населения вправе:

1) запрашивать от Центра занятости населения места выбытия информацию касательно порядка, срока переезда участника Программы;

2) требовать от участника Программы и работодателя своевременного и надлежащего исполнения условий контракта;

3) решать иные вопросы в рамках контракта.

7. Участник Программы вправе:

1) получать информацию от Центра занятости населения места выбытия о порядке, сроке переезда и условиях приема, в том числе по вопросам  обеспечения служебным жилищем и трудоустройства на постоянное рабочее место;

2) получать меры государственной поддержки, предусмотренные контрактом;

3) требовать от Центра занятости и работодателя  своевременного и надлежащего исполнения контракта.

 

 

4. Прочие условия

 

8. В контракт могут вноситься изменения и дополнения по соглашению сторон путем подписания дополнительного социального контракта.

9. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Центром занятости населения, участником Программы и получения заявления (уведомления) работодателя о присоединении к контракту.

10. Срок действия контракта до «__»______ 20__ года. 

 

 

5. Ответственность сторон за неисполнение условий Контракта

 

11. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

 

 

6. Форс-мажорные обстоятельства

 

12. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств в случае чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), наступивших после подписания Контракта, таких как: пожар, землетрясение, наводнения и другие стихийные явления, военные действия и т.п.

13. При возникновении обстоятельств форс-мажора Сторона, чье исполнение каких-либо обязательств в соответствии с настоящим Контрактом оказалось невозможным в силу наступления таких обстоятельств, обязана в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента наступления или прекращения обстоятельств форс-мажора уведомить об этом другие Стороны в письменной форме (мотивировав и обосновав невозможность исполнения своих обязательств по настоящему контракту).

14. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство форс-мажора, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, за исключением случаев, когда такое неуведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством форс-мажора. Уведомление о начале и прекращении обстоятельств форс-мажора должно подтверждаться документом либо свидетельством соответствующего органа и/или учреждения, подтверждающим такие обстоятельства, за исключением случаев, когда обстоятельства форс-мажора носят общеизвестный и массовый характер и не требуют доказательств.

15. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства форс-мажора, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту в связи с наступлением обстоятельств форс-мажора будет существовать свыше ___ (указать период), то Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт.

 

 

        7. Адреса и реквизиты сторон

 

Центр занятости населения

Участник Программы

____________________________________

(полное наименование Центра занятости населения)

____________________________________

(адрес)

____________________________________

(телефон, факс)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

____________________________________

(подпись)

                                                     М.П.

______________________________

(фамилия, имя, отчество участника Программы)

______________________________

(адрес)

______________________________

(телефон, факс)

_______________________________

(подпись)

 

 

_______________

 

 

Бөлімдер:
7 қаңтар, 2015 - 12:07 өзгертілді
Әлеуметтік қорғау жүйелеріндегі үздік қызметкерге дауыс бер
ҚР тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері
Атаулы әлеуметтік көмек
АӘК есептеу бойынша онлайн калькулятор
Статусын тексеру
Балалар еңбегінің ең жаман түрлеріне қарсы күрес
үздік әлеуметтік жобалар дауыс беру
"Қауіпсіз еңбек" ақпараттық науқаны
«Еңбек жолы» Республикалық конкурсы
Еңбек дағдыларын дамыту және жұмыс орындарын ынталаңдыру
ҰБЖ
Жаңа ұлттық қызметтер жіктеуіші